تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 استاد علی اصغر اسلامی فرزند"ملاشعبان" متولد4خردادماه1325خورشیدی در روستای" بلقان" شیروان است. در ملاباقرباهنرمندان توانمندی همچون استاد"علی "و"همراه گل افروز" آشنا می شود.

 پیرشهید/بدکانلو/تنسوان/ورگ/اسطرخی/امامزاده مشهدطرقی/ امیرانلو / برزلی /بلقان سفلی/بلقانعلیا/تبریان/حصارپهلوانلو/حصارگلیان/خادمی/رزمغان/سنگچین/قوینانلوبامیر/گرماب/گلیان/مشهدطرقیسفلی/مشهدطرقی علیا/ملاباقر

 ملاباقر در فاصله‌ی 18 کیلومتری جنوب شیروان واقع است که از طرف شمال با روستا‌های ورگ و رزمغان و از طرف جنوب با روستای گلیان و از شرق با ورگ و از غرب با سنگ‌چین و مشهد طرقی ارتباط دارد.