تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

مرحوم سلیمان ولی نژاد فرزند «سلطان رضا بخشی گلیانی»، متولد 1345 از بخشی های چیره دست شمال خراسان بود.