تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار


تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.10 بنا به پیشنهاد شماره 11803.1.5.53 مورخ
1365.12.25 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان شیروان تابع استان خراسان تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که مهمور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان تکمران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای توگور مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آسیاب حیدرعلی، 2 - آسیاب شیخ امیرانلو، 3 - ابراهیم‌آباد، 4 - برج ذوالفقار،
5 - برزو، 6 - بیک، 7 - بیک‌گوم گوسفند، 8 - تخت‌سو، 9 - توب‌کانلو،10 - توگور، 11
- چشمه دوزان، 12 - چوکانلو، 13 - خدر، 14 - دوله دانلوگوگلی، 15 - سرخ‌رو، 16 -
شیخ امیرانلو، 17 - ظفرآباد، 18 - علی‌خان قلعه،19 - قوردانلو، 20 - قوری دربند،
21 - قولانلو بالا، 22 - قولانلو پایین، 23 - کار؟؟، 24 - کلاته توپ کانلو، 25 -
کلاته حسین‌آباد، 26 - کلاته شفتیک، 27- گوگلی، 28 - لوچلی
2 - دهستان جیرستان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوسه مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - الخاص، 2 - پاسگاه ژاندارمری گلول، 3 - پالکانلو سفلی، 4 - پالکانلو علیا، 5 -
تخت، 6 - چرمه، 7 - دوله دانلو، 8 - زیندانلو، 9 - سیس سپرانلو سفلی،10 - سیس
سپرانلو علیا، 11 - کالتمانلو، 12 - کورکانلو علیا، 13 - کوسه، 14 - مزرعه گلول،
15 - مقبره ذکریا، 16 - ملوانلو، 17 - میلانلو سفلی، 18 -‌میلانلو علیا، 19 -
نامانلو، 20 - نظرعلی، 21 - نظرمحمد
3 - دهستان حومه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای الله‌آباد علیا مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق سلخ، 2 - احمدآباد، 3 - اله‌آباد سفلی، 4 - اله‌آباد علیا، 5 - امیرآباد، 6
- انبار شرکت گاز، 7 - بابا خوشگلدی، 8 - باغان، 9 - بزل‌آباد، 10 -
توکلی‌شکرانلو، 11 - چاه عمیق ملک‌پور، 12 - حامدآباد، 13 - حصار دوبین، 14 -
خرم‌آباد، 15 - دامداری سیدبرات نبوی، 16 - دامداری کشت و صنعت، 17 -‌دوین، 18 -
رحیم‌آباد، 19 - رضاآباد غربی، 20 - سرچشمه دوین، 21 - سکه، 22 - شورک، 23 - شورک
قوینانلو، 24 - شوق‌آباد، 25 - عباس‌آباد، 26 -‌فرخ‌آباد، 27 - فیض‌آباد، 28 -
قره‌باغ، 29 - قشلاق، 30 - قلندرآباد، 31 - کلاته ایگده، 32 - کلاته ترکها، 33 -
کلاته حسین‌اباد، 34 - کلاته حسین‌خان، 35 -‌کلاته شفتیک، 36 - کلاته سیدعلی، 37 -
کلاته سیدقلی، 38 - کلاته شریفی، 39 - کلاته هندی، 40 - گنج‌آباد دوین، 41 -
محمدآباد، 42 - محمدآبا دوین،43 - مرغزار، 44 - مزرعه احمد کاظمیان، 45 - مزرعه
اشراقی، 46 - مزرعه اکبری، 47 - مزرعه پروانه، 48 - مزرعه سیدآباد، 49 - مزرعه
سیدی، 50 -‌مزرعه شیروانی، 51 - مزرعه عبدالعزیز نظام‌خواه، 52 - مزرعه
قربان‌نژاد، 53 - مزرعه محمودیان، 54 - مزرعه هادی هاشمی، 55 - مزرعه هاشمیان، 56
-‌مسعودآباد، 57 - مهرآباد، 58 - نیروگ
اه گازی، 59 - یاسرآباد، 60 - یقین
4 - دهستان زوارم
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زوارم مشتمل بر 15 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - باداملق، 2 - تخت میرزا، 3 - حسین‌آباد، 4 - حیدرآباد، 5 - خدامی فجرآباد، 6 -
زوارم، 7 - شورک عبدآباد، 8 - شیرآباد، 9 - عبدآباد، 10 - فجرآباد، 11- قزل‌حصار،
12 - کلاته بندار، 13 - کلاته شوفری، 14 - کلاته مهین، 15 - ورقی
‌تذکار - نام روستای ردیف 10 دهستان فوق قبلاً بزآباد بده که بر اساس این
تصویب‌نامه به فجرآباد تغییر می‌یابد.
5 - دهستان زیارت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زیارت مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آمارلو، 2 - اسلام‌آباد، 3 - امان‌آباد، 4 - بیگان، 5 - پلیس‌راه ژاندارمری، 6
- پیلان، 7 - توده، 8 - حسن‌زو، 9 - حصارموسی‌بیک، 10 - خانلق، 11 -‌خطاب، 12 -
دامداری کشت و صنعت، 13 - دلبرجه، 14 - رضاآباد، 15 - زیارت، 16 - شهرک شورک، 17 -
شورک زیارت، 18 - فیروزآباد، 19 - فیروزه،20 - قشلاق‌کاره، 21 - قلجق، 22 - قلعه
زو، 23 - کارخانه قند شیروان، 24 - کلاته صادق‌زاده، 25 - کلاته صیف‌قلی، 26 - کل
حوض، 27 - کوهی، 28 -‌گره‌زو، 29 - محمدآباد، 30 - مرز خطاب، 31 - مزرعه چغندرکاری
صادق‌زاده، 32 - مزرعه چغندرکاری کتابداری، 33 - مزرعه چغندرکاری مظلوم، 34
-‌منصوران، 35 - میرزابیک
‌تذکار - نام روستای ردیف 29 دهستان فوق قبلاً محمدعلی خان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به محمدآباد تغییر می‌یابد.
6 - دهستان سیبکانلو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هنامه مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آسیاب جبار، 2 - آلاشلو، 3 - اوغازنازه، 4 - اوغاز کهنه، 5 - بوانلو، 6 -
بی‌بهره، 7 - پسکوه، 8 - پیرودانلو، 9 - ترانلو، 10 - جپانلو، 11 - جارقالدی،12 -
حمزه کانلو سفلی، 13 - خلاجلو، 14 - دوآب، 15 - دولو، 16 - ذاکرانلو، 17 -
رشوانلو، 18 - زورتانلو، 19 - زیرکوه گدگانلو، 20 - شرکانلو، 21 -‌شکرانلو، 22 -
قلعه بیک، 23 - قلعه چه، 24 - قلعه حسن، 25 - قوح قلعه، 26 - کلایه بابا، 27 -
کلاته بالی، 28 - کلاته نصرالله طعفرانلو، 29 - کورکانلو‌سفلی، 30 - محمددورانلو،
31 - نقدو، 32 - ولو، 33 - هنامه
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 7 و 19 دهستان فوق قبلاً خرس کانلو و گدگانلو بوده که
بر اساس این تصویب‌نامه به پسکوه و زیرکوه گدگانلو تغییر می‌یابد.
7 - دهستان قوشخانه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ینگی‌قلعه بالا مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق‌قلعه، 2 - امیریه، 3 - باغ، 4 - برزلان سفلی، 5 - برزلان علیا، 6 - پیره، 7
- تفتازان، 8 - جنگاه، 9 - جورجوری، 10 - حصار قوشخانه، 11 - حلوا‌چشمه، 12 -
خیرآباد، 13 - دده‌خان، 14 - رباط، 15 - زو، 16 - زیدر، 17 - سرانی، 18 - سرداب،
19 - سنجد، 20 - سولدی، 21 - شناقی سفلی، 22 -‌سناقلی علیا، 23 - علی‌محمد، 24 -
قپز، 25 - قلهک سفلی، 26 - قلهک علیا، 27 - کاکلی، 28 - کلاته زمان، 29 - ینگی
قلعه بالا، 30 - ینگی قلعه پایین
8 - دهستان گلیان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گلیان مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسطرخی، 2 - امامزاده مشهد طرقی، 3 - امیرانلو، 4 - برزلی، 5 - بلقان سفلی، 6
- بلقان علی، 7 - پیر شهید، 8 - تبریان، 9 - تنکانلو، 10 - تنسوان، 11- حاصر
گلیان، 12 - خادمی، 13 - رزمغان، 14 - سنگ‌حین، 15 - قشلاق پامیر، 16 - کلاته
گنداب، 17 - گرماب، 18 - گلیان، 19 - مزرعه ولایت، 20 -‌مشهد طرقی سفلی، 21 - مشهد
طرقی علیا، 22 - ملاباقر، 23 - ورگ
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی